O kierunku

Kierunek Okręty i konstrukcje morskie II stopnia obejmuje zagadnienia budowy, eksploatacji a zwłaszcza projektowania statków i obiektów oceanotechnicznych oraz obiektów do eksploracji zasobów mórz i oceanów w szerszym zakresie niż na studiach I stopnia.

W zależności od wybranej specjalności, uzyskasz zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne do jej twórczego wykorzystywania w projektowaniu, budowie, remontach, eksploatacji statków i obiektów oceanicznych oraz pogłębienia zagadnień w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu ziemnego.

Fot. Archiwum

 

Absolwent potrafi:

Absolwent jest przygotowany do odnalezienia się na współczesnym, niezwykle szerokim i międzynarodowym rynku pracy, dzięki merytorycznemu przygotowaniu i nabytym umiejętnościom. Posiada on podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz profesjonalną wiedzę z nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji statków i obiektów oceanotechnicznych. Jest przygotowany do wykonywania typowych prac inżynierskich związanych z projektowaniem, konstruowaniem, technologią budowy i remontu statków oraz obiektów oceanotechnicznych. Potrafi także organizować i nadzorować produkcję w zakładach przemysłu okrętowego; organizować i prowadzić prace remontowe okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pracy siłowni i urządzeń okrętowych oraz organizowania prac inżynierskich i nadzoru ruchu na obiektach przemysłu offshore.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent jest przygotowany do pracy w stoczniach produkcyjnych, stoczniach remontowych, zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich. Ponadto, absolwent posiada kompetencje umożliwiające jego zatrudnienie w placówkach naukowobadawczych przemysłu okrętowego oraz przedsiębiorstwach przemysłu offshore, w urzędach nadzoru i kontroli zagrożeń środowiska przez przemysł okrętowy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Fot. Archiwum

 

Kryterium pokrewieństwa: