Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa to najstarsza jednostka akademicka Politechniki Gdańskiej. Jego tradycje sięgają powstałej w 1904 roku Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku i jej jednostek: Wydziału Maszynowego i Elektrotechniki oraz Wydziału Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych.


Wydział realizuje misję Politechniki Gdańskiej – jest wspólnotą studentów, pracowników i absolwentów. Zapewnia wszystkim równe prawa, bez względu na płeć, wiek, narodowość i przekonania religijne. Społeczność Wydziału, zachowując swoją autonomię i uznając zasadę wolności nauki, słowa i sumienia, współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym, uznającymi podobne wartości, w celu pomnażania i upowszechniania osiągnięć nauki i techniki. Zgodnie z tymi zasadami Wydział troszczy się o dostępność prowadzonych przez siebie studiów, starając się zapewnić młodzieży ze wszystkich środowisk równe szanse edukacyjne.


Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa jest stale rozwijającą się jednostką naukowo-badawczą i dydaktyczną o uznanej pozycji w kraju i za granicą. Czerpiąc z blisko 120-letniego dziedzictwa osiągnięć i tradycji, kształci studentów, przygotowując ich do wymagań współczesnego rynku pracy. Kształtuje absolwentów o rozległych horyzontach myślowych i postawach twórczych, przekazując im w procesie kształcenia zarówno nowoczesną wiedzę, jak i umiejętności.
Wydział dąży także do osiągnięcia najwyższej jakości w kształceniu studentów, rozwoju kadry i badaniach naukowych, wspiera i kreuje gospodarkę opartą na wiedzy oraz realizuje ideę kształcenia ustawicznego. Świadomy swej odpowiedzialności, kształci i wychowuje młodzież akademicką w celu budowania pomyślnej przyszłości demokratycznego, uczciwego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Działalność naukowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa związana jest z szeroko rozumianą dyscypliną inżynieria mechaniczna (ale także z inżynierią materiałową, energetyką oraz inżynierią biomedyczną), w której Politechnika Gdańska posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Prowadzi kształcenie na kierunkach studiów powiązanych z tą dyscypliną, w szczególności w zakresie mechaniki i budowy maszyn, okrętów i konstrukcji morskich, mechatroniki, transportu i logistyki, energetyki oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Wydział aktywnie uczestniczy w naukowych i dydaktycznych programach wymiany międzynarodowej, prowadzi badania naukowe na wysokim, międzynarodowym poziomie, realizuje projekty badawcze, rozwojowe i celowe (krajowe i międzynarodowe), kształci na wszystkich poziomach nauczania. Stwarza warunki do ciągłego rozwoju pracowników i ich awansu naukowego.

Podstawowe czynniki determinujące rozwój Wydziału to rozwój kadry, jakość kształcenia i badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także współpraca z uznanymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami (krajowymi i zagranicznymi). W strategii Wydziału zdefiniowano główne obszary jego działalności, które dają gwarancję efektywnej pracy naukowej i dydaktycznej oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym. Horyzont czasowy strategii wynosi 4 lata przy uwzględnieniu zasady ciągłości planowania. Strategia powinna być stale aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się warunków ekonomicznych i społecznych.