Praktyki i staże | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Praktyki i staże

Etapy realizacji praktyk zawodowych

 1. Wybór miejsca i czasu realizacji praktyki (realizuje student). UWAGA ! Możliwy termin rozpoczęcia praktyki zawodowej, zgodnie z organizacją roku akademickiego od 28.06.2021r. zakończenie do 10.09.2021 r. W innych terminach wymagana zgoda Prodziekana ds. studenckich.
 2. Przesłanie informacji do właściwego pełnomocnika ds. praktyk w celu uzyskania skierowania na praktykę (student).
 3. Przygotowanie skierowania (student pobiera skierowanie i przygotowuje/sprawdza i zatwierdza pełnomocnik poprzez (data, pieczątka i podpis).
 4. Dostarczenie wystawionego skierowania do zakładu pracy i uzyskanie podpisu oraz ustalenie indywidualnego programu praktyk (wzór na stronie Wydziału) (realizuje student)
 5. Przekazanie podpisanego przez zakład pracy skierowania i indywidualnego programu praktyk pełnomocnikowi (realizuje student).
 6. Przekazanie zatwierdzonego skierowania wraz z indywidualnym programem praktyk do Dziekanatu (realizuje pełnomocnik).
 7. Przygotowanie i podpisanie umowy (realizuje dziekanat).
 8. Informacja e-mail do studenta o gotowości umowy do odbioru (dziekanat).
 9. Odebranie umowy z Dziekanatu (student).
 10. Dostarczenie do firmy umowy oraz zwrot podpisanej kopii do Dziekanatu (student)
 11. Realizacja praktyki zawodowej (student)
 12. Uzyskanie potwierdzenia o odbyciu praktyki, na karcie praktyk (student)
 13. Przygotowanie sprawozdania z praktyki (student).
 14. Dostarczenie Pełnomocnikowi ds. praktyk informacji o odbytej praktyce zawodowej (w języku Polskim i Angielskim), karty praktyki zawodowej i sprawozdania z praktyki (wzory dostępne na stronie Wydziału) (student)
 15. Przygotowanie protokołów zaliczeń dla "praktyki zawodowej" (dziekanat).
 16. Zaliczenie praktyki zawodowej (wpis zaliczenia do protokołu) (pełnomocnik)
 17. Przekazanie kompletu dokumentów do Dziekanatu (pełnomocnik)

Harmonogram 2021 - daty obowiązujące studentów

11.06.2021 - ostatni dzień na zgłoszenie się po skierowanie na praktykę.

15.06.2021 - ostatni dzień na odsyłanie skierowań na praktykę do pełnomocników ds. praktyk
18.06.2021 – ostatni dzień na odbiór umów z dziekanatu.
17.09.2021 - ostatni dzień na dostarczenie Pełnomocnikowi ds. praktyk informacji o odbytej praktyce zawodowej, karty praktyki zawodowej i sprawozdania z praktyki

Uwaga !!
Studenci którzy nie dopełnią formalności związanych z odbywaniem praktyk do dnia 18 czerwca nie zostaną ubezpieczeni na czas praktyki.
W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem Pełnomocnicy ds. Praktyk Zawodowych i zorganizują dla Państwa spotkania, w trakcie których przedstawią zasady, wymagania i zalecenia dotyczące procesu realizacji praktyk zawodowych.

Dokumenty do zapoznania

Informacje - Dokumenty do pobrania