BioBIGG | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

BioBIGG

Link do strony projektu: https://biobigg.ruc.dk/

Logo projektu Baner BioBIGG

Bioeconomy in the South Baltic Area

Biomass-based Innovation and Green Growth

Abbreviated project name (acronym)

BioBIGG

The BioBIGG project aims at mobilising the innovation potential related to unutilised and new biological resources, especially by-products and residuals along the agro-industrial value chains in the South Baltic Area. The project hereby seeks to strengthen the SME innovation capacity by the means of cross-border knowledge transfer, advisory activities and innovation activities for preparation of piloting and investments.

Project implementation period: 31 July 2017–31 December 2020

Lead partner

Roskilde University (RUC) – Denmark

Project partners

RISE Research institutes of Sweden
Gdańsk University of Technology (GUT)
Agency for Renewable Resources (FNR)
University of Greifswald (UG)
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Associated partners

Region Zealand – Denmark
The Danish Innovation Network for Biomass – Denmark
Schoeller Plast – Denmark
WITENO GmbH (Science and Technology Park North°East°) – Germany
Enzymicals PLC – Germany
Pomorskie Voivodeship - Poland
Miastko Economy Association – Poland
Baltic Eco-Energy Cluster – Poland
Region Skane – Sweden
Sustainable Business HUB – Sweden
GAIA BioMaterials AB – Sweden

Interreg South Baltic Programme 2014-2020

Priority axis 2 Exploiting the environmental and cultural potential of the South Baltic area for blue and green growth
Specific objective 2.2 Increased use of green technologies in order to decrease the pollution discharges in the South Baltic area


Bioekonomia w obszarze Południowego Bałtyku

Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych

Akronim projektu

BioBIGG

Projekt BioBIGG ma na celu zmobilizowanie potencjału innowacyjnego związanego z niewykorzystanymi i nowymi zasobami biologicznymi, w szczególności produktami ubocznymi oraz pozostałościami w łańcuchach rolno-przemysłowych na obszarze Południowego Bałtyku. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności innowacyjnych MŚP poprzez sposoby transgranicznego transferu wiedzy, działania doradcze i działania innowacyjne w celu przygotowania pilotażu i inwestycji.

Okres realizacji:31 lipca 2017–31 grudnia 2020

Lider Projektu

Roskilde University (RUC) – Denmark

Partnerzy Projektu

RISE Research institutes of Sweden
Gdańsk University of Technology (GUT)
Agency for Renewable Resources (FNR)
University of Greifswald (UG)
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Partnerzy Stowarzyszeni Projektu

Region Zealand – Denmark
The Danish Innovation Network for Biomass – Denmark
Schoeller Plast – Denmark
WITENO GmbH (Science and Technology Park North°East°) – Germany
Enzymicals PLC – Germany
Pomorskie Voivodeship - Poland
Miastko Economy Association – Poland
Baltic Eco-Energy Cluster – Poland
Region Skane – Sweden
Sustainable Business HUB – Sweden
GAIA BioMaterials AB - Sweden

Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Oś priorytetowa 2 Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu
Cel szczegółowy 2.2  Większy stopień wykorzystania zielonych technologii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku


Pliki do pobrania