Energetyka | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Energetyka

Energetyka to interdyscyplinarny kierunek studiów kształtujący wiedzę i umiejętności w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych, jak też kreatywnego projektowania poligeneracyjnych systemów energetycznych przyjaznych środowisku.

Organizacja kierunku studiów:

Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez kadrę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO), Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ).

Centrum koordynacyjne kierunku Energetyka znajduje się w Instytucie Energii WIMiO (w budynku Laboratorium Maszynowego).

Fot. Widok hali w budynku Laboratorium Maszynowego

Specjalności:

WIMiO:

WEiA:

WILiŚ:

Na wyżej wymienionych wydziałach prowadzony jest również kierunek energetyka w języku angielskim. Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

koszt dla obywateli Polski

bezpłatne

nie są prowadzone

język wykładowy

polski i angielski

przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:

 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Absolwent potrafi

Absolwent uzyskuje wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji energii i biopaliw, jak też integracji wiedzy w ochronie i kształtowaniu środowiska. Absolwent posiada wiedzę do określenia taksonomii w efektywności energetycznej obiektów energetycznych. Przygotowany jest do: wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki; zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych; pracy zespołowej w środowisku krajowym i międzynarodowym. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe:

 • zakłady szeroko rozumianego sektora energetycznego
 • biura projektowo-konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa doradczo-konsultingowe w obszarze energetyki
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej i/lub ciepła
 • przedsiębiorstwa wdrażające ekologiczne rozwiązania energetyczne
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie małej energetyki z technologiami OZE
 • sektor samorządowy

Ciekawostka

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 2009 r. w sprawie promowania OZE, Polska przyjęła zobowiązanie osiągnięcia 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Zobowiązania dotrzymano –wskaźnik ten osiągnął wartość 16.13%. Osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 r. (zapis Scenariusza Europejskiego Zielonego Ładu)  zależy jednak od bezprecedensowego impulsu dla rozwoju czystych technologii przed 2030 r. Absolwenta kierunku energetyka czeka pełna wyzwań kariera zawodowa.

Kierunki - Katalog ECTS (pg.edu.pl)