Energetyka | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Energetyka

ENERGETYKA to interdyscyplinarny kierunek studiów kształtujący wiedzę i umiejętności w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych, jak też kreatywnego projektowania poligeneracyjnych systemów energetycznych przyjaznych środowisku.

Organizacja kierunku studiów

Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez kadrę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO), Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ).

Centrum koordynacyjne kierunku Energetyka znajduje się w Instytucie Energii WIMiO (w budynku Laboratorium Maszynowego)

Specjalności

WIMiO:

Specjalność jest prowadzona z wiodącym udziałem kadry naukowo-dydaktycznej z Instytutu Energii Wydziału IMiO. Jest to specjalność polecana dla osób zainteresowanych technologiami skojarzonej generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji stosownych technologii w wydzielonych obszarowo mikrosieciach energetycznych. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu systemów poligeneracyjnych, projektowanych i użytkowanych z respektowaniem wymogów środowiskowych. Poznają też metody prowadzenia badań nad procesami konwersji i magazynowania energii. Są to zagadnienia niezwykle ważne w świetle dokonującej się transformacji krajowego systemu elektroenergetycznego. Absolwenci będą dobrze przygotowani nie tylko do podjęcia pracy w sektorze energetyki i pokrewnych gałęziach przemysłu, ale również do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.

Specjalność energetyka źródeł rozproszonych jest prowadzona z dużym udziałem kadry naukowo-dydaktycznej z Wydziału EiA. Studenci zdobędą wiedzę o systemach energointeligentnych, a oprócz aspektów technicznych zarządzania energetyką, dzięki udziałowi specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego w prowadzeniu zajęć, poznają także jej aspekty finansowo-ekonomiczne. Będą mogli spojrzeć na energetykę przez pryzmat treści prawnych i zagadnień bezpieczeństwa energetycznego – poznają m.in. reguły postępowania koncesyjnego na rynku energii, zasady kontroli i nadzoru podmiotów energetycznych (w tym prosumentów), poznają narzędzia analizy ryzyka finansowego w sektorze energii. Studenci zdobędą również wiedzę w zakresie zakładania i finansowania start-up’ów na rynku energii.

WEiA:

Idealny wybór dla osób zainteresowanych projektowaniem, budową i sterowaniem odnawialnymi źródłami energii, magazynami energii, sieciami ciepłowniczymi i elektroenergetycznymi (w tym typu SmartGrids) oraz instalacjami elektrycznymi. Studenci zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania systemów energetycznych i elektroenergetycznych, rynków energii oraz organizacji i ekonomii w energetyce i elektroenergetyce. Wyczerpywanie się kopalnych źródeł energii wymusza transformację energetyki i elektroenergetyki. Sprzyja jej szybki rozwój technologiczny (w tym OZE). Presję na szybkie przemiany w energetyce (na rozwój OZE) wywiera skracający się horyzont czasowy niezbędnej transformacji. Człowiek, jeżeli chce przetrwać na Ziemi, musi tej transformacji dokonać. Wybierając tą specjalność, staniesz się jej istotnym elementem.

WILiŚ:

Idealny wybór dla osób zainteresowanych projektowaniem, budową i wdrażaniem: niskotemperaturowych źródeł ciepła (w tym z OZE), sieci ciepłowniczych i instalacji gazowych, systemów oddymiania oraz wentylacji i klimatyzacji budynków mieszkalnych, publicznych i przemysłowych. Studenci zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia zrównoważonych energetycznie obiektów, budynków pasywnych i zero-energetycznych. Tematyka transformacji energetycznej jest w centrum strategii Europejskiego Zielonego Ładu. To najprężniej rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych. Wybierając ten kierunek, możesz stać się jej częścią.

 

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

koszt dla
obywateli Polski

bezpłatne

nie są prowadzone

język wykładowy

polski

termin rekrutacji
dla obywateli Polski

nabór
na semestr letni

brane pod uwagę przy rekrutacji:

  • kryterium pokrewieństwa ukończonego kierunku studiów I st.
  • średnia ważona ocen ze studiów
  • ocena na dyplomie

Sylwetka absolwenta

Studia zapewniają wykształcenie specjalistów z zaawansowaną wiedzą ogólnotechniczną oraz umiejętnościami w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń, systemów sieci i instalacji w szeroko pojętej energetyce. Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych, do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych w obszarze energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz technik cieplnych związanych z ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją. Absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną do zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami urządzeń i systemów energetycznych oraz umiejętności do prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze energetyki na poziomie krajowym i międzynarodowym. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w Szkole Doktorskiej.

Perspektywy zatrudnienia

  • krajowe koncerny energetyczne
  • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej i/lub ciepła
  • biura projektowo-konstrukcyjne
  • przedsiębiorstwa doradczo-konsulitngowe
  • instytucje nadzoru energetycznego
  • jednostki naukowo-badawcze
  • sektor samorządowy

Ciekawostka

Scenariusz Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) zakłada ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla – o połowę do 2030 roku oraz całkowicie do roku 2050. Celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., niezbędna jest głęboka transformacja i dywersyfikacja krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Wysoki poziom wiedzy i umiejętności, połączony z kreatywnością, zapewni Absolwentom kierunku Energetyka bogatą w doświadczenia karierę zawodową.

Kryterium pokrewieństwa: