Inżynieria mechaniczno-medyczna | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynieria mechaniczno-medyczna to unikatowy, międzyuczelniany kierunek studiów kształtujący wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych oraz badań i projektowania biomateriałów.

Organizacja kierunku studiów

Inżynieria mechaniczno-medyczna (IMM) jest kierunkiem międzyuczelnianym, prowadzonym przez kadrę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO) Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Lekarskiego (WL) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed).

Centrum koordynacyjne kierunku IMM znajduje się w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn WIMiO (w budynku dawnego Wydziału Mechanicznego).

Fot. Materiały PG

Specjalność

Nowoczesne konstrukcje medyczne i implanty – jedyna specjalność na studiach magisterskich na kierunku IMM łączy w sobie wiedzę i umiejętności w zakresie badań procesów mechanicznych i projektowania urządzeń medycznych (konstrukcje medyczne) oraz badań, projektowania i wytwarzania biomateriałów (implanty).

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

koszt dla obywateli Polski

bezpłatne

nie są prowadzone

język wykładowy

polski

termin rekrutacji dla obywateli Polski

nabór na semestr letni

brane pod uwagę przy rekrutacji:

 • kryterium pokrewieństwa ukończonego kierunku studiów I stopnia
 • średnia ważona ocen ze studiów
 • ocena na dyplomie

Sylwetka absolwenta

Studia magisterskie na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna zapewniają wykształcenie specjalistów z zaawansowaną wiedzą z inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej poszerzonymi o wiedzę z zakresu medycyny i biomateriałów niezbędną do funkcjonowania w różnych branżach związanych z szeroko rozumianą służbą zdrowia. Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych, do rozwiązywania problemów techniczno-eksploatacyjnych, technologicznych i organizacyjnych w każdym obszarze, gdzie dochodzi do styku inżynierii mechanicznej z medycyną lub biologią. Absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną do koncepcyjnego projektowania nowych urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, zarządzania produkcją, eksploatacją i remontami takich urządzeń, projektowania, wytwarzania i efektywnego wykorzystywania biomateriałów, urządzeń i systemów energetycznych oraz umiejętności do opisania potrzeb współczesnej medycyny w postaci założeń projektowych oraz do prowadzenia prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko rozumianej służby zdrowia. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w Szkole Doktorskiej.

fot. Materiały PG

Perspektywy zatrudnienia:

 • praca w charakterze projektanta, konstruktora i technologa lub kierownika produkcji i eksploatacji urządzeń medycznych stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie przedsiębiorstw projektujących i wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia wyposażenia medycznego,
 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz produkcją sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych,
 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sztucznych narządów i protez,
 • praca w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • praca w szpitalach, sanatoriach i placówkach rehabilitacyjnych jako inżynier zarządzającym sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą technicznego wyposażenia jednostek służby zdrowia.

Ciekawostki:

 • do 80% studentów na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna to panie,
 • studenci IMM byli pomysłodawcami i organizatorami Studenckiej Konferencji „Mechanicy w Medycynie”,
 • wiele rozwiązań projektowych będących efektem prac dyplomowych jest podstawą wniosków patentowych i wdrożeń przemysłowych,
 • wielu absolwentów IMM ma już stopień doktora nauk technicznych,
 • absolwenci IMM pracują przy programie „Polskie Sztuczne Serce”.
Fot. Materiały PG

Program studiów

Studia są prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym

Kryterium pokrewieństwa: