Mechatronika | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Mechatronika

Mechatronika stanowi synergię zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania dla potrzeb modelowania, projektowania i eksploatacji nowoczesnych wyrobów i procesów produkcyjnych.

Kierunek Mechatronika pozwala poznać wiele obszarów współczesnej nauki i techniki. W toku studiów absolwenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje zapewniające im zdolność integrowania różnorodnych elementów i rozwiązań – mechanicznych, elektronicznych, informatycznych i sterowania – w jednym projekcie. Dzięki temu są poszukiwani na rynku pracy jako osoby potrafiące poradzić sobie z potrzebami przemysłu wdrażającego nowoczesne technologie jak i z wyzwaniami współczesnego, wysoko konkurencyjnego rynku, na którym sukces osiągają przede wszystkim ci, którzy stale doskonalą swoje produkty, usługi i procesy.

Fot. Marek Galewski
Fot. dr hab. inż. Marek Galewski

W kształceniu na kierunku Mechatronika wykorzystywana jest rozbudowana baza laboratoryjna w której studenci realizują ćwiczenia dotyczące podzespołów mechanicznych, elektrycznych, automatyki, robotyki i sterowania oraz pracownie informatyczne. Dzięki temu studenci mogą samodzielnie przygotowywać i wykonywać konkretne projekty mechatroniczne. Przykładowe projekty dotyczą chwytaków i narzędzi manipulatorów, robotów mobilnych kołowych i kroczących, urządzeń do czynnej rehabilitacji kończyn, inteligentnych systemów nadzorowania maszyn i procesów roboczych, czy też – komputerowo wspomaganych nowoczesnych technologii, a także, implementacji różnych algorytmów sterowania oraz przetwarzania danych i sygnałów.

W ramach studiów realizuje się wiele ciekawych ćwiczeń oraz samodzielnych projektów indywidualnych i zespołowych. Projekty ukierunkowane są na możliwość ich konkretnego, praktycznego zastosowania i nie nierzadko związane są z wysoką technologią, włączając w to nano- i mikrokonstrukcje, zaawansowane, nowoczesne systemy elektroniczne i rozwiązania informatyczne oraz Sztuczną Inteligencję.

Fot. dr hab. inż. Marek Galewski

Swoje inżynierskie i naukowe pasje studenci mogą rozwijać także w ramach działalności studenckich Kół Naukowych oraz w ramach wymiany międzynarodowej.

Zarys programu studiów

Studia II stopnia na kierunku Mechatronika trwają 3 semestry. Po pierwszym semestrze studenci wybierają specjalność: Projektowanie mechatroniczne lub Mechatroniczne systemy sterowania. Semestr trzeci przeznaczony jest przede wszystkim na wykonanie pracy dyplomowej i pogłębienie wiedzy specjalistycznej. Podczas studiów studenci poznają m.in. takie zagadnienia jak: teoria systemów mechatronicznych, techniki projektowania mechatronicznego, metody numeryczne, zaawansowane projektowanie CAD/CAE, układy elektroniczne i optoelektroniczne, metody programowania współbieżnego, projektowanie układów sterowania, algorytmy Sztucznej Inteligencji i inne.

Kierunek jest prowadzony w trybie stacjonarnym

Program studiów http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow

Specjalności II stopnia studiów

Projektowanie mechatroniczne

Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego, do których należą: tworzenie oryginalnych, nowych rozwiązań projektowych, na podstawie zdefiniowanej funkcjonalności urządzenia/procesu oraz przekształcanie układów konwencjonalnych (mechanicznych, elektromechanicznych, hydraulicznych) w układy mechatroniczne, z jednoczesnym zachowaniem, bądź rozszerzeniem ich funkcjonalności. Zadania projektowania mechatronicznego dotyczą nie tylko urządzeń i systemów, lecz również procesów technologicznych. Zasadnicze cechy projektowania mechatronicznego to:

 • interdyscyplinarność, czyli konieczność uwzględnienia w procesie realizacji interdyscyplinarnej natury projektowanych wyrobów/procesów,
 • integracja, czyli traktowanie elementów o różnej naturze fizycznej z jednakową wagą,
 • komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się dyscyplin na zasadzie (częściowej) rozłączności,
 • zespołowość, polegająca na wspólnej realizacji projektów mechatronicznych w grupach specjalistów – mechatroników oraz specjalistów z innych dziedzin.
Mechatroniczne systemy sterowania

Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania, projektowania, budowy i eksploatacji inteligentnych, zintegrowanych systemów mechatronicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane ze sterowaniem i nadzorowaniem takich systemów oraz procesów.

Zasadnicze cechy systemów mechatronicznych to:

 • wielofunkcyjność - łatwość realizacji różnych zadań przez jedno urządzenie (np. przez zmianę oprogramowania),
 • inteligencja - możliwość podejmowania decyzji i komunikacji z otoczeniem, w tym także dzięki zastosowaniu metod Sztucznej Inteligencji,
 • elastyczność (rekonfigurowalność) – ułatwiająca modyfikację konstrukcji na etapie projektowania, produkcji oraz eksploatacji, np. przez zastosowanie konstrukcji modułowej,
 • możliwość niewidocznego dla operatora sposobu działania.

W ramach każdej ze specjalności studenci realizują 5 przedmiotów wybieralnych – technicznych, w tym jeden prowadzony w języku angielskim oraz „Wykład specjalistyczny” na którym zajęcia będą prowadzić wybitni specjaliści, w szczególności naukowcy zapraszani z innych uczelni, zwłaszcza zagranicznych. Oferta pozostałych przedmiotów obieralnych jest różna dla poszczególnych specjalności. Np. dla specjalności projektowanie mechatroniczne są to m.in. przedmioty „Modelowanie robotów i manipulatorów”, „Projektowanie mechatroniczne systemów maszyn technologicznych”, „Techniki przyrostowe w projektowaniu”, a dla specjalności Mechatroniczne systemy sterowania są to m.in. „ Metody nadzorowania procesów dynamicznych”, „Mechatronika płynowa”, „Systemy sterowania urządzeń technologicznych”.

Sylwetka absolwenta kierunku Mechatronika studiów II stopnia

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, inżynierii mechanicznej oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych; zarządzania procesami technologicznymi; prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym); stacjach serwisowych i diagnostycznych; placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Co po studiach? - perspektywy zatrudnienia

Po studiach na kierunku Mechatronika nie będziesz skazany na jedną branżę, ponieważ absolwentami o tym profilu zainteresowane są firmy z wielu różnych obszarów gospodarki: produkcji, handlu i usług. Jako mechatronik będziesz miał wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w wielu różnych miejscach. Największym atutem absolwentów mechatroniki jest zdolność integrowania różnorodnych elementów – mechanicznych, elektronicznych, informatycznych i sterowania, w tym metod inteligentnych – w jednym projekcie. Po studiach II stopnia możesz również rozpocząć karierę naukową, nie tylko w zakresie inżynierii mechanicznej, ale też w innych dyscyplinach.

Potencjalne perspektywy zatrudnienia to np.:

 • Twórcza działalność w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych, zautomatyzowanych maszyn i systemów wytwórczych w przemyśle (np. motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym), stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych,
 • Praca jako integrator i programista systemów mechatronicznych, systemów automatyki, systemów wbudowanych i IoT, instalacji przemysłowych,
 • Kierowanie i rozwijanie produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, zarządzanie procesami technologicznymi,
 • Zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych,
 • Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz kierowanie zespołami przemysłowymi i badawczymi,
 • Prowadzenie badawczo-rozwojowych w działach R&D przedsiębiorstw z różnych branż,
 • Prowadzenie badań w jednostkach naukowo-badawczych,
 • Przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Zapoznaj się z ulotką informacyjną (pdf, 996.03kB)
Kryterium pokrewieństwa:

Program studiów Kierunki - Katalog ECTS (pg.edu.pl)