Transport i logistyka | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Transport i logistyka

Na kierunku transport i logistyka (II st.) studenci poznają tajniki nowoczesnej techniki i nauki, których wspólnym mianownikiem są procesy transportowe. Zdobywają wiedzę i kompetencje łączące rozwiązania techniczne z ekonomicznymi, prawnymi i środowiskowymi. Studia mają za zadanie przygotować specjalistów z zakresu środków i systemów transportu oraz zarządzania w transporcie.

Studia trwają 3 semestry i dzielą się na dwie specjalności: inteligentne systemy transportowe i transport wodny. W ramach każdej ze specjalności studenci realizują przedmioty obowiązkowe jak i wybieralne, w tym dwa prowadzone w języku angielskim.

Specjalności II stopnia studiów na kierunku transport i logistyka:

 • Inteligentne systemy transportowe

Specjalność ukierunkowana jest na projektowanie inteligentnych systemów transportowych, automatyzację operacji przeładunkowych, gospodarkę energetyczną w transporcie, a także wprowadza w nowe technologie coraz szerzej wykorzystujące rozwiązania autonomiczne w transporcie. Zasadnicze cechy zadań realizowanych w ramach inteligentnych systemów transportowych to:

 • inteligencja - możliwość podejmowania decyzji i komunikacji z otoczeniem, w tym także dzięki zastosowaniu metod Sztucznej Inteligencji;
 • rekonfigurowalność ułatwiająca modyfikację systemu na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji;
 • integracja rozumiana jako uwzględnianie z należytą wagą i uwagą elementów o różnym pochodzeniu (fizycznym, technicznym, prawnym, ekonomicznym) i charakterystyce;
 • komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się dyscyplin na zasadzie (częściowej) rozłączności;
 • zespołowość, polegająca na wspólnej realizacji projektów w grupach specjalistów z różnych dziedzin, jednak z wiodącą rolą specjalistów z zakresu transportu i logistyki.
 • Transport wodny

Specjalność ukierunkowana na problematykę infrastruktury i środków transportu wodnego, które są nieodzownym elementem nowoczesnych multimodalnych systemów transportowych. Wobec dynamicznego rozwoju zrównoważonego transportu, realizującego kierunki Białej księgi transportu, wiedza z zakresu projektowania systemów transportu wodnego, eksploatacji i modernizacji dróg wodnych staje się niezwykle perspektywiczna, co sytuuje specjalność Transport wodny jako atrakcyjną ofertę edukacyjną. Zasadnicze cechy zadań realizowanych w kontekście transportu wodnego i multimodalnego to:

 • konieczność uwzględnienia w procesie projektowania i eksploatacji interdyscyplinarnej natury projektowanych procesów i obiektów;
 • techniczno-środowiskowy charakter transportu wodnego, który jednocześnie na środowisko zewnętrze wpływa, jak i jest przez nie uwarunkowany, co determinuje niezbędną kompleksowość ujęcia;
 • integracja rozumiana jako uwzględnianie elementów o różnym pochodzeniu (fizycznym, technicznym, prawnym, ekonomicznym) i charakterystyce.

 

Fot. Pixabay

Program studiów http://ects.pg.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow

Argumenty za:

 • W ramach studiów na tym kierunku realizowane są interesujące zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, zarówno przygotowane do wykonania w grupach, jak i indywidualnie.
 • Inżynierskie i naukowe pasje studenci rozwijają także w ramach działalności kół naukowych oraz w ramach wymiany międzynarodowej.
 • Zajęcia prowadzone w nowoczesnych salach, profesjonalnych laboratoriach, a także w formie wizyt studyjnych pozwalają absolwentowi na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z branży TSL.
 • W ramach przedmiotu „wykład specjalistyczny”, na którym zajęcia będą prowadzić uznani naukowcy zapraszani z innych uczelni, zwłaszcza zagranicznych, studenci zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami nauki w ramach każdej ze specjalności.

Absolwent potrafi:

 • Absolwent uzyskuje wiedzę dot. projektowania, budowy i eksploatacji systemów transportowych na morzu i lądzie.
 •  Wie, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności programistyczno-analityczne.
 • Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2
 • Zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży TSL (transport – spedycja – logistyka).
 • Potrafi myśleć kreatywnie oraz posiada świadomość konieczności samokształcenia. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej.

Perspektywy zawodowe:

 • Biura projektujące systemy transportowe bądź ich elementy, w tym infrastrukturalne.
 • Jednostki administracji obejmujące swymi kompetencjami obszar transportu, zarówno od strony infrastrukturalnej jak i regulacyjnej.
 • Jednostki organizacyjne służb ruchu wodnego, drogowego, szynowego, lotniczego.
 • Operatorzy działający w obszarze transportu wodnego, drogowego, samochodowego, szynowego i lotniczego, w szczególności realizujący transport multimodalny.
 • Przedsiębiorstwa sektora logistycznego.
 • Zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu procesów transportowych.
 • Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz kierowanie zespołami przemysłowymi i badawczymi w obszarze transportu i logistyki.
 • Prowadzenie badawczo-rozwojowych w działach R&D.
 • Prowadzenie badań w jednostkach naukowo-badawczych.
 • Przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ciekawostka:

Transport około 80 procent  towarów o obrocie globalnym odbywa się drogą morską i obsługiwany jest przez porty na całym świecie. Trudno sobie zatem wyobrazić lepsze miejsce do studiowania kierunku transportowego niż Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, którego tradycje i doświadczenie w obszarze transportu morskiego sięgają początków ubiegłego wieku. Znamy od podszewki tematykę, której uczymy naszych studentów

Fot. Pixabay

 

Kryterium pokrewieństwa:

Program: Kierunki - Katalog ECTS (pg.edu.pl)