Informacje ogólne | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje ogólne

Słuchacze studiów biorąc aktywny udział w wykładach, ćwiczeniach, pokazach i laboratoriach mają możliwość poznać, lub też pogłębić, współczesną wiedzę o podstawowych metodach identyfikacji, eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem technologii dotyczącej zasobów w formacjach niekonwencjonalnych – zarówno na obszarach lądowych jak i morskich. Studia, dedykowane absolwentom wyższych uczelni, umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy profesjonalnej, przydatnej do prac pomocniczych w zakresie funkcjonowania wiertni, jak i nabycie podstawowych kompetencji przydatnych do pracy z dokumentacją techniczną zgodną ze standardami wiodących firm światowych przemysłu naftowego (Oilfield Units System), przydatną w zakresie usług pomocniczych związanych z obsługą pól naftowych oraz serwisem urządzeń i zaopatrzeniem wiertni lądowych i platform wiertniczych.

Czas trwania nauki: 2 semestry
Termin rozpoczęcia studiów: Październik 2023
Termin składania dokumentów: 06.10.2023 r., szczegółowe informacje zakładka rekrutacja
 

Wymagania wstępne

■ ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)
złożenie formularza zgłoszeniowego poprzez https://rekrutacja.pg.edu.pl/pages/login.html
 
 

Zasady naboru

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (limit miejsc 40 osób) i dokument wpłaty za studia. Minimalna liczba zakwalifikowanych słuchaczy 15 osób.
 

Liczba godzin

Program studiów obejmuje nauczanie przez dwa semestry – łącznie około 144 godzin, zajęcia prowadzone są w piątki, w godz. 17.00÷20.30 i soboty, w godz. 9.15÷17.00 (z przerwą na obiad). Weryfikacja efektów kształcenia polega na zdaniu egzaminu końcowego oraz przedstawieniu pisemnego referatu zawierającego poszerzone opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu prezentowanej w ramach Studiów wiedzy (5÷10 stron). Raport oraz ilustrujące go wystąpienie seminaryjne (przygotowany pokaz w PowerPoint), winny opracować i zaprezentować zespoły Słuchaczy (preferowana praca zespołowa Słuchaczy – grupy dwu - trzyosobowe).
 

Opłaty

5 600 zł brutto – za całe studia. Opłata obejmuje wszystkie rodzaje zajęć oraz egzaminy.
Dopuszcza się opcję wpłaty w dwóch ratach po 2 800 zł (I rata – po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, II rata – do 15go lutego 2024 ).
 

Wpłaty

numer rachunku bankowego
Santander Bank Polska S.A. nr 19 1090 1098 0000 0001 2023 3740
tytuł wpłaty: imię, nazwisko, IRiG, nr zadania 020163
 

Świadectwo ukończenia nauki

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej w specjalności Inżynieria ropy i gazu jest zdanie przeglądowego egzaminu końcowego, zaliczenie raportu zawierającego opracowane przez zespół wybrane zagadnienie przedmiotowe oraz jego seminaryjna prezentacja.
 

Informacja i zgłoszenia

Kontakt:
Z-ca Kierownika studiów
mgr inż. Wojciech Olszewski
sekretariat studiów pokój 230
budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
 kom. +48 604 684 118, e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl
Kierownik studiów
prof. dr hab. inż. Janusz Kozak, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej