Informacje ogólne | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje ogólne

Słuchacze studiów biorąc aktywny udział w zajęciach mają możliwość poznać, lub też pogłębić, współczesną wiedzę o morskiej energetyce wiatrowej. Jest ona w części Europy najszerzej rozbudowywanym przedstawicielem OZE. W związku z tym, że UE ustaliła kwoty zielonej energii w systemie energetycznym. Państwa członkowskie UE muszą zapewnić określone pułapy energii z OZE. Opublikowana w zeszłym roku strategia energetyczna Polski zakłada w miksie energetycznym 10GW pozyskanych z MEW do roku 2040. Projekty rozwijane w Europie odbywają się przy udziale przemysły polskiego, głównie z sektora gospodarki morskiej. W Polsce produkuje się kable energetyczne, wieże, fundamenty, statki do konstrukcji  obsługi farm wiatrowych. Studia dedykowane są absolwentom wyższych uczelni, umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy w zakresie funkcjonowania morskich farm wiatrowych.

Czas trwania nauki: 2 semestry

Termin rozpoczęcia studiów: marzec 2024
Szczegóły w zakładce rekrutacja
 
 

Wymagania wstępne

■ ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie)
złożenie formularza zgłoszeniowego za pomocą https://rekrutacja.pg.edu.pl/pages/login.html

 

Zasady naboru

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna (limit miejsc 40 osób). Minimalna liczba zakwalifikowanych słuchaczy 25 osób.

Liczba godzin

Program studiów obejmuje nauczanie przez dwa semestry – łącznie około 144 godzin, zajęcia prowadzone są w piątki, w godz. 17.00÷20.30 i soboty, w godz. 9.15÷17.00 (z przerwą na obiad). Weryfikacja efektów kształcenia polega na zdaniu egzaminu końcowego oraz przedstawieniu pisemnego opracowania dotyczącego morskiej energetyki wiatrowej . Raport oraz ilustrujące go wystąpienie seminaryjne (wygłoszenie prezentacji PowerPoint), może zostać przygotowane w grupach.
 

Opłaty

Edycja VIII:

Politechnika Gdańska
Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. : 29 1090 1098 0000 0001 5532 2437
Tytułem: Imię i Nazwisko, nr zadania 036898, Edycja VIII
6400 zł brutto – za całe studia. Opłata obejmuje wszystkie rodzaje zajęć oraz egzaminy.
Dopuszcza się opcję wpłaty w dwóch ratach po 3200 zł (I rata – po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, II rata – do 15go lutego kolejnego semestru ).
Edycja IX:
Politechnika Gdańska
Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. : 63 1090 1098 0000 0001 5663 7145
Tytułem: Imię i Nazwisko, nr zadania 037223, Edycja IX
6400 zł brutto – za całe studia. Opłata obejmuje wszystkie rodzaje zajęć oraz egzaminy.
Dopuszcza się opcję wpłaty w dwóch ratach po 3200 zł (I rata – po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, II rata – do 15go września kolejnego semestru ).
Wpłaty

Świadectwo ukończenia nauki

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej w specjalności Morska energetyka wiatrowa jest zdanie przeglądowego egzaminu końcowego.
 

Informacja i zgłoszenia

Kontakt:

Z-ca Kierownika studiów
mgr inż. Wojciech Olszewski
pokój 313, rekrutacja na studia
budynek Instytutu Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej
kom. +48 604 684 118,  e-mail: wojciech.olszewski@pg.edu.pl
 
Obsługa administracyjna słuchaczy studiów

Kierownik Dziekanatu

mgr inż. Wioletta Braun
Budynek nr 40, pok. 221
e-mail: wbraun@pg.edu.pl