Lp.

Nazwa przedmiotu

Treść przedmiotu

1

Rynek OZE w Polsce

Polityka klimatyczno-energetyczna UE. Zobowiązania Polski w zakresie rozwoju OZE. Plan działań na rzecz rozwoju OZE. Polityka energetyczna Polski do roku 2040. Aktualny miks energetyczny. Odnawialne źródła energii - stan i perspektywy rozwoju w Polsce. Rola morskiej energetyki wiatrowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Regulacja rynku OZE w Polsce.

2

Przepisy prawa w MEW

Przegląd podstawowych regulacji prawnych. Ustawa o obszarach morskich RP (UoM). Prawo energetyczne. Ustawa OZE (ew. tzw. „Ustawa offshore”). Prawo ochrony środowiska. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Prawo geologiczne i górnicze. Prawo budowlane.

3

Lokalizacja MFW na obszarach morskich

Dostępność akwenów pod lokalizację MFW. Ograniczenia lokalizacyjne wg. UoM. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich. Pozwolenie na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. Uzgodnienie układania i utrzymywania kabli podmorskich w wyłącznej strefie ekonomicznej.

4

Ocena oddziaływania MFW na środowisko.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji dla MFW i infrastruktury przyłączeniowej. Istotne oddziaływania środowiskowe MFW. Identyfikacja i ocena oddziaływań. Oddziaływania skumulowane. Mitygacja ponadnormatywnych odziaływań środowiskowych. Monitoring środowiska. Kompensacja przyrodnicza.

5

Rozpoznanie warunków geotechnicznych

Pomiary batymetryczne. Sejsmoakustyka. Badania sonarowe. Płytkie badania wibrosondą. Badania osadów dennych. Wstępne (sondażowe) i pełne badania geotechniczne. Projekt robót geologicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Dokumentacja geotechniczna.

6

Pomiary wiatru, ocena produktywności MFW

Metody oceny warunków wiatrowych. Pomiary satelitarne. Stacjonarne stacje pomiarowe. Lidary pływające. Kalibracja sprzętu pomiarowego. Zasady prowadzenia pomiarów. Interpretacja wyników. Pionowy gradient prędkości wiatru. Prędkość a energia wiatru. Histogram i rozkład Weibulla. Ocena produktywności MFW.

7

Budowa geologiczna Bałtyku Południowego

Geneza i ewolucja Morza Bałtyckiego. Tektonika tarczy bałtyckiej. Zjawisko izostazji. Utwory czwartorzędowe. Procesy glacjalne. Postglacjalne formy dna morskiego. Osady denne. Procesy brzegowe. Typy wybrzeży. Występowanie i eksploatacja surowców mineralnych. Warunki geotechniczne Bałtyku Południowego.

8

Warunki meteorologiczne Bałtyku Południowego

Klimat regionu Morza Bałtyckiego. Rozkład temperatur. Typowe układy baryczne. Warunki wiatrowe na Bałtyku Południowym. Maksymalna i średnia prędkość wiatru. Dominujące kierunki wiatru. Cisza wiatrowa. Inne zjawiska meteorologiczne.

9

Warunki hydrologiczne Bałtyku Południowego

Batymetria. Stany wody. Falowanie. Wysokość fali znacznej. Prądy morskie. Prądy przydenne. Termika wód. Zasolenie. Wymiana wód. Zjawiska lodowe.

10

Biologia Morza Bałtyckiego

Fauna i flora Bałtyku na tle innych mórz europejskich. Gatunki kluczowe w kontekście rozwoju MEW – charakterystyka, liczebność, występowanie, migracje, zagrożenia, ochrona. Ssaki morskie: morświny, inne walenie, foki. Ichtiofauna: gatunki pelagiczne i demersalne. Rybołówstwo na Bałtyku. Awifauna: ptaki morskie, gatunki migrujące. Chiropterofauna. Bezkręgowce. Gatunki chronione. Obszary ochrony. Natura 2000.

11

Morskie farmy wiatrowe - wprowadzenie

Schemat ogólny MFW i zasady działania. Rozmieszczenie turbin wiatrowych. Systemy połączeń wewnętrznych. Systemy wyprowadzenia mocy. Rozwiązania HVAC i HVDC. Stacje transformatorowe i przekształtnikowe. Nadzór i systemy sterowania. Infrastruktura lądowa. Przyłączenie do systemu przesyłowego na lądzie. Współpraca z krajowym systemem elektroenergetycznym.

12

Morskie elektrownie wiatrowe

Budowa i działanie morskich elektrowni wiatrowych. Rodzaje turbin wiatrowych. Typy generatorów. Wirnik i łopaty wirnika. Przekładnia mechaniczna i rozwiązania direct drive. Automatyka i sterowanie. Wyprowadzenie mocy. Elementy konstrukcyjne: wieża, transition piece, konstrukcja wsporcza. Trendy rozwojowe w zakresie morskich elektrowni wiatrowych.

13

Morskie stacje elektroenergetyczne

Budowa i działanie morskich stacji transformatorowych. Systemy modułowe. Transformatory mocy. Rozdzielnie GIS. Automatyka. Zabezpieczenia. Systemy kontroli. Pomieszczenia socjalne. Dostęp i ewakuacja. Posadowienie. Wyprowadzenia kablowe. Stacje przekształtnikowe w systemach HVDC. Kompensacja mocy biernej.

14

Morskie kable energetyczne

Kable eksportowe. Kable wewnętrzne (inner array cables). Konstrukcja kabli. Rodzaje izolacji. Kable wielożyłowe i jednożyłowe. Kable dynamiczne. Parametry znamionowe. Parametry obciążalności. Pole EM. Oddziaływania termiczne.  Diagnostyka. Serwisowanie i naprawy.

15

Podwodne konstrukcje wsporcze

Typologia konstrukcji wsporczych. Konstrukcje jedno- i wielopodporowe. Monopale. Trójnogi (tripod, tripile). Wieże kratownicowe (jacket towers). Fundamenty grawitacyjne. Metody mocowania konstrukcji w dnie morskim. Palowanie. Kotwy ssące (suction buckets). Ochrona przed wymywaniem. Ochrona katodowa. Instalacja konstrukcji wsporczych. Konstrukcje pływające. Spar-buoy. Semi-submersible platform. Tension-leg platform.

16

Instalacja konstrukcji morskich

Jednostki do budowy MFW. Jednostki samopodnośne (jack-up vessels). Ciężkie dźwigi pływające. Nowoczesne dźwigowce morskie. Jednostki pomocnicze. Organizacja procesu instalacji na morzu. Feeder system. Okno pogodowe. Bezpieczeństwo operacji morskich.

17

Układanie kabli morskich

Wymagania dot. układania kabli morskich. Korytarze kablowe. Metody układania kabli na dnie morskim. Jednostki do układania kabli. Pługi i pojazdy podwodne. Płużenie. Wykop otwarty. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi i wymywaniem. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą. Łączenie kabli. Metody wyprowadzenia kabli morskich na ląd. Przewiert sterowany.

18

Zaplecze portowe i logistyka

Organizacja łańcucha dostaw i logistyki. Rola portów morskich. Główna baza zaplecza budowy (marshalling harbour). Porty serwisowe w fazie budowy i eksploatacji MFW. Wymagania techniczne nabrzeży, torów podejściowych, basenów portowych. Operacje przeładunkowe. Organizacja placów składowych. Preinstalacja. Dostępność kolejowa i drogowa. Transport lotniczy.

19

Prace podwodne oraz oczyszczenie saperskie obszaru

Charakterystyka prac podwodnych na MFW. Prace podwodne prowadzone za pomocą nurków. Prace podwodne prowadzone za pomocą robotów ROV oraz AUV Klasyfikacja, poszukiwanie, identyfikacja oraz oczyszczanie obszarów morskich z konwencjonalnych materiałów wybuchowych. Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku.

20

BHP na morzu oraz certyfikacja personelu

Specyfika oraz systemowe podejście do kwestii bezpieczeństwa i higieny na morzu. Certyfikacja ogólna personelu oraz certyfikacja w różnych specjalizacjach w zawodach związanych z budową oraz eksploatacją MFW. Międzynarodowe systemy certyfikacji OPITO oraz GWO.

21

Certyfikacja projektu MFW

Certyfikację wszystkich etapów projektu oraz etapów wdrażania

22

Analiza techniczno-ekonomiczną budowy morskiej farmy wiatrowej

Analiza techniczno-ekonomiczną budowy morskiej farmy

wiatrowej (offshore) w warunkach Polski. Specyfika morskiej energetyki wiatrowej. Aspekty techniczne związane

z morskimi farmami wiatrowymi. Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Szacunkowy koszt

wybudowania morskiej farmy wiatrowej na terenie polskiego obszaru morskiego.