Zaawansowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PLM | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Zaawansowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PLM

Studia podyplomowe – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA CAD/CAM/CAE/PLM

Współcześnie jedną z największych barier rozwoju przedsiębiorstwa i produktu jest zjawisko silosowania wiedzy (izolacji wiedzy na temat poszczególnych części produktu i procesu w różnych częściach zespołu). Podstawowym celem studiów jest niwelowanie tego zjawiska. Możemy tego dokonać w oparciu o 3 czynniki:

 1. Narzędzia (efektywność, stroma krzywa uczenia, wymienialność danych, automatyzacja powtarzalnych czynności, wykorzystanie nowych technologii)
 2. Procedury (metody, podejście holistyczne do produktu i procesu)
 3. Ludzie (kreatywność, ciekawość, odwaga w podejmowaniu wyzwań, efektywna praca zapewniająca margines czasu na odkrywanie nowych sposobów pracy)

W ramach studiów poruszamy wszystkie 3 aspekty, koncentrując się jednak na pierwszym z nich. Oprogramowanie wspomagające inżynierskie w zakresie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), symulacji (CAE) i zarządzania cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecyle Management) jest integralnym składnikiem infrastruktury informatycznej współczesnego przedsiębiorstwa. Jego implementacja na odpowiednim poziomie stanowi warunek konieczny innowacyjności i konkurencyjności na współczesnym rynku.

Opracowane zajęcia są zorientowane na wiedzę narzędziową, a nie merytoryczną. Zakłada się wystarczający poziom merytorycznej wiedzy inżynierskiej u uczestników kursu oraz ich czynny udział w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów. Zajęcia będą skoncentrowane na przygotowaniu do samodzielnej pracy, realizowanej w oparciu o zaawansowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PLM, pracy i kierowania zespołem (w tym rozproszonym) pracującym na platformie cyfrowej oraz na metodyce wyboru oprogramowania dopasowanego do potrzeb projektu i przedsiębiorstwa.

Czym nie są te studia: nie są kursem obsługi konkretnego programu,  nie kształcimy również ekspertów w wąskich dziedzinach (projektowanie, symulacje, zarządzanie), natomiast dostarczamy możliwie szerokiej wiedzy na temat współczesnych narzędzi informatycznych wspomagających prace inżynierskie na różnym poziomie. Kładziemy nacisk na integrację i optymalizację całego procesu projektowo-produkcyjnego oraz powstającego produktu, automatyzację powtarzalnych prac i wykorzystanie nowoczesnych technologii wyznaczających trendy w przyszłości, takich jak symulacje, skanowanie 3D czy wytwarzanie przyrostowe.

Dla kogo te studia

Proponowany program studiów jest skierowany przede wszystkim do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, zaangażowanej w implementację i rozwój infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach sektora maszynowego i morskiego. Zakres prezentowanej wiedzy będzie również bardzo użyteczny dla inżynierów dążących do podniesienia swojej indywidualnej efektywności oraz freelancerów łączących zadania inżynierskie i managerskie.

Profil absolwenta

Absolwenci są przygotowani do efektywnej pracy inżynierskiej na poziomie członka i kierownika zespołu, realizowanej w oparciu o cyfrowy model produktu („Digital Twin”), rozproszone zespoły ludzkie (praca zdalna w oparciu o wspólne zasoby dostępne przez Internet) i automatyzację powtarzalnych zadań oraz do efektywnego wdrażania nowoczesnych narzędzi CAD/CAM/CAE/PLM w oparciu o świadomie wybrane funkcjonalności, niezbędne do realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Tematyka zajęć

 • Wprowadzenie do PLM
 • Zaawansowane projektowanie CAD I
 • Projektowanie estetyczne i wizualizacja
 • Zaawansowane projektowanie CAD II
 • Wprowadzenie do CAM
 • Wprowadzenie do CAE
 • Modelowanie kompozytów
 • Współpraca i wymiana danych
 • Projektowanie mechatroniczne
 • Programowanie i dostosowanie CAD
 • Wspomaganie optymalizacji (MDO)
 • Zaawansowany Drafting 2D
 • Wspomaganie produkcji
 • Zarządzanie projektem i cyklem życia produktu

Szczegółowy program do pobrania tutaj.

Organizacja zajęć

Osią 2-semestralnych studiów jest realizacja projektu, pozwalającego na prezentację i wykorzystanie pełni możliwości nowoczesnych narzędzi i metod CAD/CAM/CAE/PLM, w oparciu o zintegrowane środowisko sofwtare’owe (przede wszystkim Siemens NX). Przewiduje się aktywny udział uczestników w wyborze/opracowaniu ćwiczeń o tematyce możliwie użytecznej z punktu widzenia wykonywanej przez nich pracy oraz realizację ok.70% zadań samodzielnie, w ramach zadań domowych i projektów grupowych.

Zajęcia i konsultacje odbywają się w języku polskim, dostępne materiały szkoleniowe są przygotowane głównie w języku angielskim. Zajęcia będą się odbywały przede wszystkim w trybie zdalnym (tak długo jak będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna oraz będzie to wygodne i akceptowalne dla uczestników). W każdym semestrze odbędzie się 90 godzin zajęć, w trybie weekendowym (15x6h w soboty) lub popołudniowym (30x3h, we wtorki i piątki), zależnie od preferencji grupy.

W czasie studiów uczestnicy mają zagwarantowany dostęp do akademickiej licencji oprogramowania i materiałów szkoleniowych Siemens PLM Software (NX, I-deas, Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix, FiberSim, AmeSim, Simcenter3D, Star-CCM+), z prawem do instalacji na prywatnych komputerach.

Program studiów obejmuje dwa warianty, z których jeden jest dedykowany dla specjalności związanych z szeroko pojętą budową maszyn, a drugi dla specjalności kadłubowych lub szerzej związanych z wykonywaniem wielkogabarytowych konstrukcji spawanych. Wybór ścieżki do realizacji zależy od profilu grupy studentów.

Czas trwania studiów październik 2021 – czerwiec 2022

Świadectwo ukończenia nauki

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej w specjalności zaawansowane narzędzia CAD/CAM/CAE/PLM, zgodnego z wymogami MNiSW jest wykonanie projektu dyplomowego (preferowane projekty zespołowe) oraz pozytywna ocena jego publicznej obrony.

Dodatkowo istnieje  możliwość uzyskania certyfikatów firmy Siemens PLM Software, CADOR oraz CIMdata w zakresie tematów realizowanych w pojedynczych blokach zajęć.

Warunki przyjęcia

 • ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie – niekoniecznie politechniczne)
 • złożenie kwestionariusza zgłoszenia na studia podyplomowe
 • opłacenie czesnego
 • o przyjęciu na studium będzie decydowała kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem spójności grupy (ze względu na duży udział technik zespołowych w programie nauczania, preferowane są grupy uczestników z jednego lub współpracujących ze sobą zespołów oraz aplikujące do tego samego wariantu – maszynowego lub kadłubowego)
 • Uwaga: Studia zostaną uruchomione w przypadku wypełnienia limitu słuchaczy.

Koszt studiów i warunki płatności

6600 zł brutto – za całe studia. Opłata obejmuje wszystkie rodzaje zajęć, konsultacji, dostęp do pomocy i materiałów szkoleniowych oraz egzaminy. Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.