Oceny Akredytacyjne | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Oceny Akredytacyjne

Akredytacje PKA
Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia prowadzonego przez uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Komisja dokonuje ocen programowych (kierunków studiów) oraz ocen instytucjonalnych (całych jednostek) wszystkich szkół wyższych w Polsce.
 
Oceny PKA weryfikują stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, a także kompleksowość, funkcjonowanie i skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz mechanizmy jego doskonalenia.
 
Polska Komisja Akredytacyjna (akredytacje kierunkowe)