Oceny Akredytacyjne | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Oceny Akredytacyjne

Akredytacje PKA
Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia prowadzonego przez uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Komisja dokonuje ocen programowych (kierunków studiów) oraz ocen instytucjonalnych (całych jednostek) wszystkich szkół wyższych w Polsce.
 
Oceny PKA weryfikują stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, a także kompleksowość, funkcjonowanie i skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz mechanizmy jego doskonalenia.
 
Państwowa Komisja Akredytacyjna (akredytacje kierunkowe)
  •  2023 r. – Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniach 12-13 kwietnia przeprowadzi wizytację kierunku międzywydziałowym Inżynieria Materiałowa prowadzonym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Wydział Chemiczny oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
  • 2023 r. – Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniach 1-2 czerwca przeprowadzi wizytację na kierunku międzywydziałowym Energetyka prowadzonym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Wydział Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.