Zgodnie z Uchwałą Senatu PG nr 57/2017/XlV, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa powołał na kadencję 2021-2024 Wydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie:

 1. dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek. prof.PG - przewodnicząca, przedstawicielka Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów,
 2. dr inż. Blanka Jakubowska - przedstawicielka Instytutu Energii
 3. dr inż. Wiktor Sieklicki - przedstawiciel Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn,
 4. dr inż. Paulina Strąkowska - przedstawicielka Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa,
 5. jeden, dwóch przedstawicieli studentów (zmieniani co 1, 2 lata),
 6. mgr inż. Aleksandra Laska -  przedstawicielka doktorantów
 7. mgr inż. Kazimierz Lewandowski - przedstawiciel przedsiębiorców,
 8. mgr inż. Ireneusz Karaśkiewicz - przedstawiciel przedsiębiorców
 9. Tomasz Słowik - przedstawiciel studentów

Do zadań WKZJK należy dbanie o realizację celów wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale, a w szczególności:

 1. monitorowanie polityki kadrowej wydziału i stanu zatrudnienia, wpływających na posiadane uprawnienia do prowadzenia studiów,
 2. współpraca z wydziałowymi komisjami programowymi w zakresie monitorowania programów studiów i uzyskiwanych efektów uczenia się,
 3. współpraca z dyrektorami centrów dydaktycznych w ramach zadań dydaktycznych służących rozwijaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności przez studentów w zakresie przedmiotów realizowanych przez centra,
 4. monitorowanie prawidłowości oceniania studentów, między innymi poprzez analizę statystycznego rozkładu ocen z poszczególnych przedmiotów,
 5. analizowanie wymagań stosowanych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na egzaminach dyplomowych,
 6. monitorowanie i ocena jakości badań naukowych prowadzonych na wydziale w aspekcie ich spójności z procesem kształcenia,
 7. analizowanie, monitorowanie i upowszechnianie informacji na temat kształcenia na wydziale, a także propagowanie dobrych praktyk dotyczących zapewnienia jakości kształcenia,
 8. monitorowanie bazy dydaktycznej i laboratoryjnej oraz infrastruktury wspierającej (m.in. bibliotek, komputerów z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia (np. opieki naukowej czy doradztwa) dla studentów,
 9. monitorowanie mobilności studentów oraz pracowników wydziałów,
 10. monitorowanie obsługi administracyjnej studentów,
 11. nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu uzyskania opinii interesariuszy zewnętrznych o programach studiów wyższych,
 12. monitorowanie karier zawodowych absolwentów wydziału,
 13. monitorowanie działań wydziału na rzecz społeczności regionu, przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych na wydziale,
 14. coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do działań projakościowych i ich prezentowanie na radzie wydziału.
 15. coroczna aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia.

Sprawozdania komisji WKZJK