Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Cele Systemu Zarządzania Jakością

  1. kształtowanie postaw projakościowych w społeczności akademickiej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz budowanie kultury jakości,
  2. zapewnienie spójności kształcenia i badań naukowych,
  3. osiąganie przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych zakładanych efektów kształcenia,
  4. doskonalenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej, technicznej i administracyjnej,
  5. wykorzystywanie potencjału szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego do oceny i doskonalenie jakości kształcenia,
  6. udostępnianie informacji interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym o działaniach podejmowanych w zakresie podnoszenia jakości i osiąganych efektach kształcenia,
  7. podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Politechniki Gdańskiej oraz tworzenie trwałych podstaw do umocnienia wysokiej pozycji Politechniki Gdańskiej wśród uczelni polskich i zagranicznych,
  8. poprawa jakości i rozwoju infrastruktury oraz zwiększenie liczby laboratoriów i specjalistycznych warsztatów możliwych do wykorzystania przez studentów w regularnym procesie kształcenia oraz poza nim.

Zarządzenia