Instytut Budowy Okrętów | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Instytut Budowy Okrętów

O Instytucie

W skład Instytutu Budowy Okrętów wchodzi siedem zakładów:

 • Zakład Automatyki i Energetyki Morskiej
 • Zakład Hydromechaniki i Projektowania Okrętu
 • Zakład Informatyki Technicznej
 • Zakład Mechaniki Konstrukcji Oceanotechnicznych
 • Zakład Siłowni Okrętowych
 • Zakład Technologii  Konstrukcji Okrętu
 • Zakład Wyposażenia Okrętu

Aktualnie Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa zatrudnia 75 pracowników.
Dyrektorem Instytutu jest dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. uczelni.

Historia

Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG jest spadkobiercą tradycji Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa powstał w wyniku fuzji Wydziału Mechanicznego i Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (link do artykułu).

Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej jest kontynuatorem tradycji i działalności:

 • Wydziału Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych, powołanego, wśród sześciu wydziałów, z chwilą utworzenia Królewskiej Politechniki w Gdańsku z dniem 1 października 1904 r.,
 • Wydziału Budowy Okrętów, wchodzącego w skład powojennej Politechniki Gdańskiej, wśród czterech wydziałów, od jej powołania dekretem Krajowej Rady Narodowej z dnia 24 maja 1945 r.
 • Instytutu Okrętowego, na prawach wydziału, na który w 1968 r. zmieniono Wydział Budowy Okrętów.
 • Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, który powstał w 1990r. To przekształcenie oznaczało modyfikację profilu kształcenia, jego zakresu i metod. Było konsekwencją ówczesnych zmian w zasięgu i sposobach eksploatacji mórz i oceanów. Zmiany w gospodarce narodowej i na rynku pracy spowodowały, że obok kierunku studiów Oceanotechnika, wprowadzono dwa nowe kierunki studiów - Energetyka i Transport.

Kształcenie inżynierów budowy okrętów było zawsze traktowane jako istotna specyfika Politechniki Gdańskiej, od początku jej istnienia. Odrębny nieodmiennie Wydział, gdy u początków Politechniki Gdańskiej wydziałów było sześć, a po wojnie tylko cztery, nadał Politechnice Gdańskiej tę specyficzną cechę. Skupiał w swojej działalności zawsze całość wielostronnej problematyki okrętownictwa, dziś ponadto wkroczył w wybrane zagadnienia oceanotechniki.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej był  jedynym wydziałem okrętowym w Polsce, kształcącym nieprzerwanie od 1945 r. do2020 roku inżynierów na kierunku Oceanotechnika w specjalnościach okrętowych, a od 1993 inżynierów na specjalności Zarządzanie i marketing w gospodarce morskiej (pierwsi absolwenci tej specjalności ukończyli studia w 1997 r.). Wydział ukończyło od 1945 r. ponad 5500 mgr inż.

Wydział posiada prawa doktoryzowania od roku 1946 a habilitowania - od roku 1960. W swojej historii na Wydziale wypromowano  ponad 250 doktorów nauk technicznych oraz pond 50 doktorów habilitowanych.

W chlubnym rozwoju Politechniki Gdańskiej okrętownictwo, a tym samym kiedyś Wydziała a aktualnie Intytut z nim związany, ma swój znaczny udział. Doceniała to i docenia społeczność akademicka uczelni. Trzech spośród profesorów związanych z okrętownictwem pełniło zaszczytną i odpowiedzialną funkcję rektora Politechniki Gdańskiej (Szewalski, Staliński, Doerffer, Kobyliński), trzech naszych profesorów, w uznaniu zasług dla rozwoju nauki naszej Uczelni, obdarzono godnością i tytułem doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej (Rylke, Szewalski, Doerffer). Uznanie, jakie znajduje Politechnika Gdańska w kraju i za granicą, jest również zasługą okrętowców- jej pracowników. Przyczynia się do tego wielostronna współpraca z uniwersytetami zagranicznymi, instytucjami międzynarodowymi, członkostwo w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach, udział w konferencjach i sympozjach naukowych. Czterech profesorów naszego Wydziału otrzymało godność i tytuł doktora honoris causa innych uczelni (Doerffer, Kobyliński, Staliński, Szewalski). Okrętowcy Politechniki Gdańskiej wydali ze swego grona wielu wybitnych przedstawicieli nauki.

 
Skład osobowy

Skład osobowy

Oferta dla biznesu

Oferta dla biznesu

Badania naukowe

Badania naukowe

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. PG

tel: +48 58 347 28 44

e-mail: wojciech.litwin@pg.edu.pl

Sekretariat Instytutu

mgr inż. Małgorzata Bikonis

Budynek nr 30, pok. 130

tel: +48 58 347 21 91

e-mail: ioio.wimio@pg.edu.pl

 

mgr Dorota Okoń

Budynek nr 30, pok. 121

tel: +48 58 347 17 93

e-mail: ioio.wimio@pg.edu.pl