Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III

Ostatnia aktualizacja witryny z dnia: 24.07.2023r.   Opracowanie: Dr inż. Tomasz Kozak

Studia adresowane są do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Engineer - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy nauczania.

Kierownik studiów:    każdorazowo powoływany przez Rektora PG

16 edycja: dr hab. inż. Grzegorz Rogalski prof. PG

17 edycja: dr hab. inż. Grzegorz Rogalski prof. PG

Zarządzanie i administrowanie kształceniem:

dr inż. Tomasz Kozak, doc. PG


Realizacja Studiów Podyplomowych:

- Rozpoczęto zajęcia edycji 17.

W dniu 5 kwietnia 2023r. zakończono proces rekrutacji kandydatów na słuchaczy edycji 17.

Początek - kwiecień 2023r.

Koniec - czerwiec 2024r.

Czas trwania studiów:    

 337 godz. Zajęcia w ciągu 23 weekendów.

Zjazdy trwają od piątku (od godz. 08:00-17:20) do soboty (od godziny 08:00 do godz. 17:20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie z pominięciem tygodni, w których występują dodatkowe dni wolne od pracy z tytułu świąt. Ponadto po zakończeniu zajęć w Politechnice Gdańskiej uczestnicy wyjeżdżają na jeden tydzień do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na około 12 godzin zajęć i egzamin końcowy IWE. Plan zajęć znajduje się w zakładce Do pobrania.

  Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    

  Instytut Technologii Maszyn i Materiałów,
  Zakład Inżynierii Spajania
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
  Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
  80-233 Gdańsk,
  tel.: 583471476, 583472021
  e-mail: iwe.wm@pg.edu.pl lub  grzegorz.rogalski@pg.edu.pl

  Ilość miejsc:

  Max. 50

  Przy liczbie zgłoszeń większej od liczby miejsc, zamyka się listę podstawową i tworzy listę rezerwową. Data wpływu zgłoszenia (kompletnego) decyduje o wpisaniu na listę podstawową lub rezerwową.

  Warunkiem uruchomienia studiów jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy (16 - 50 osób). Liczba maksymalna uczestników to 50 osób.

  Z tego zarezerwuje się odpowiednią ilość miejsc dla uczestników Kursu Dokształcającego Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I - kolejnej edycji.

  Koszt Studiów:    

  Wpłaty na rzecz Politechniki Gdańskiej:

  Edycja 17: Koszt 10 000zł

  Koszty dodatkowe:

  - Szkolenie (około 12 godz., egzamin końcowy IWE i wydanie dyplomów IWE i EWE w Ośrodku Certyfikacji IIW na terenie Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - koszt około 3000zł, płatne na konto Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach po zakończeniu studiów podyplomowych, a przed wyjazdem do Gliwic. Koszt ten może ulec zmianie.

  - Koszty dojazdu i utrzymania w Gliwicach w okresie szkolenia i egzaminów; na ogół 6 dni. 

  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na rzecz Politechniki Gdańskiej na raty. PG wystawia faktury VAT. Możliwe jest dokonywania wpłat przez sponsora, który złoży deklarację według wzoru załączonego w zakładce "do pobrania".

  Termin zakończenia rekrutacji:   

  17 edycji: 31.03.2023r.

  Materiały pomocnicze:

  Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują komplet materiałów pomocniczych w formie elektronicznej.

  Warunki pozytywnego zaliczenia:

  • Obecność na zajęciach (minimum 90% zajęć objętych planem - dotyczy to obecności na zajęciach każdego z przedmiotów),
  • Zaliczenie laboratoriów w zakresie części IWE II i IWE III,
  • Zaliczenie egzaminu przejściowego (po części IWE II), który warunkuje uczestnictwo w części IWE III,
  • Zaliczenie 4 egzaminów z przedmiotów: Procesy ..., Materiały ..., Konstrukcja ..., Fabrykacja... (Sposób egzaminowania - wg zasad, na których opiera się egzamin końcowy IWE, próg zaliczeniowy - min. 60% maksymalnej, możliwej do zdobycia ilości punktów).

  Dyplomy i zaświadczenia:    

  Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują:

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie części IWE II i IWE III,
  • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych pod nazwą Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE II i IWE III wydane przez Politechnikę Gdańską w j. polskim i angielskim,
  • Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) oraz Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE) wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa i Europejską Federację Spawalniczą (po zdaniu egzaminu końcowego).