Ośrodek i system kształcenia IWE | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Ośrodek i system kształcenia IWE

Logo
Logo Ośrodka
AUTORYZOWANY OŚRODEK SZKOLENIOWY
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA
POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I OKRĘTOWNICTWA - ZESPÓŁ SPAWALNICTWA
INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING
AUTHORISED TRAINING BODY (IIW ATB)

Zakres działania:

Ośrodek prowadzi kształcenie personelu spawalniczego w zakresie:

Międzynarodowy Inżynier Spawalnik: część IWE I, IWE II, IWE III

Adres Ośrodka:

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Zakład Inżynierii Spajania, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Kierownik Ośrodka:  dr hab. inż. Grzegorz Rogalski, prof. PG

Z-ca Kierownika: 

Certy
Certyfikat Ośrodka Szkolenia IWE

Aktualna liczba wydanych zaświadczeń ukończenia kursu lub studiów podyplomowych:

                                                                  1193                                                                             

Aby obejrzeć film w wersji polskiej kliknij w poniższą ikonę

Rozdzielczość można wybrać w ustawieniach YouTube. Maksymalna rozdzielczość 4K

Aby obejrzeć film z napisami w j. angielskim kliknij w poniższą ikonę.

Maksymalna rozdzielczość HD

 

SYSTEM KSZTAŁCENIA

WSTĘP

Dążenie do integracji w Europie wiąże się z wprowadzaniem zunifikowanych wyrobów. W ramach międzynarodowego podziału pracy, współpracujące firmy powinny posługiwać się zunifikowanymi procedurami produkcyjnym i kontrolnymi, a także kadrą spełniającą zunifikowane wymagania, dysponujące określonym wykształceniem i odpowiednimi kompetencjami. Procesy unifikacji mają również miejsce w zakresie spawalnictwa i wyrażają się poprzez przyjęcie norm, powszechnie stosowanych w Unii Europejskiej. Normy te wymagają stosownego szkolenia i zastosowania odpowiednich kryteriów oceny kompetencji personelu spawalniczego wszystkich szczebli nadzoru procesów spawalniczych, uważanych za specjalne. Dotyczy to także personelu najwyższego szczebla nadzoru spawalniczego w zakładach produkcyjnych, montażowych i remontowych, stosujących procesy spawalnicze, a więc personelu z wyższym wykształceniem technicznym – inżynierów spawalników. Szkolenie personelu spawalniczego odbywa się zatem według wymagań zunifikowanych. Ma to również miejsce w ramach procesu nauczania szkoły wyższej i jest jego częścią. Pozostała część szkolenia według wymagań zunifikowanych może odbywać się również w Politechnice Gdańskiej lub w dowolnym ośrodku szkolenia według zunifikowanych wymagań, uznanym przez IIW ANB (International Institute of Welding Authorised National Body). Szkolenie w Politechnice Gdańskiej jest częścią szkolenia personelu spawalniczego w Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjmuje się tu takie same zasady postępowania jakie stosuje się przy zatwierdzaniu ośrodków szkoleniowych i zatwierdzaniu kursów, jakie określone zostały dla całego systemu szkolenia i certyfikacji, oraz zasady funkcjonowania zatwierdzonych ośrodków szkoleniowych IIW ATB (International Institute of Welding Authorised Training Body), szczególnie przy przyjmowaniu kandydatów na szkolenia personelu spawalniczego. Zasady te zostały przyjęte przez Ośrodek Certyfikacji i zatwierdzone przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (International Institute of Welding).  Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) całkowicie i bez wyjątków zaakceptował system i wymagania wcześniej wdrożonego, zunifikowanego szkolenia Europejskich Inżynierów Spawalników (EWE – European Welding Engineer) realizowanego przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF), Stąd, szkolenie EWE jest równoznaczne ze szkoleniem IWE (Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika). 

DEFINICJE

Przyjmuje się definicje i określenia takie, jak w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 23. Czerwiec 2021r.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawowe dokumenty prawne określające tryb i zakres szkolenia według zunifikowanych wymagań to:
•    Programy nauczania,
•    Regulamin studiów w Politechnice Gdańskiej,
•    Dokument IIW: Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners, Personnel With Qualification for Welding Coordination. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification. IAB-252r2-19, January 2019.
•    Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego. Bieżące, obowiązujące wydanie; nr 23. czerwiec 2021r. Instytut Spawalnictwa. 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Warunkiem przyjęcia na odpowiednią część szkolenia według zunifikowanych wymagań jest:
• złożenie wymaganych dokumentów,
• spełnienie wymagań minimalnych (zasady przyjęcia na szkolenie ..... - w zakładce do pobrania),
• podpisanie umowy i spełnienie wymagań z niej wypływających.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie według zunifikowanych wymagań IWE przebiega zgodnie ze schematem przedstawionym na poniższym schemacie

Schemat zunifikowanego szkolenia IWE
Schemat zunifikowanego szkolenia IWE

Objaśnienia do schematu:

Intermediate examination - egzamin pośredni, WE - egzamin pisemny, OE - egzamin ustny, IWE 1 - część 1, IWE 2 - część 2, IWE 3 - część 3 szkolenia.

Obecnie egzamin pośredni odbywa się po zakończeniu części IWE I i IWE II. Egzamin ten odbywa się pod nadzorem i według pytań Krajowego Ośrodka Certyfikacji.
Warunki prowadzenia egzaminu pośredniego i końcowego określone są w dokumencie: „Opis Procesu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Spawalniczego”. Wydanie 23. Czerwiec 2021r. Instytut Spawalnictwa.

ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA

- Po ukończeniu szkolenia Ośrodek wydaje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, określające dane osoby szkolonej, poziom szkolenia (moduł), frekwencję w zajęciach. Nie określa się okresu ważności świadectwa. Świadectwo ukończenia jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia wyższego stopnia lub przystąpieniu do egzaminu końcowego IWE.

- Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej, jeśli szkolenie odbywało się w takim trybie.

POUFNOŚĆ

Poufność informacji uzyskanych w trakcie wykonywania działań związanych ze szkoleniem jest zapewniona, zgodnie z wymaganiami stosownej ustawy o ochronie danych osobowych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Osoby egzaminowane, które nie zgadzają się z decyzjami bądź ocenami uzyskiwanymi w trakcie szkolenia mają prawo odwołać się do Ośrodka Certyfikacji Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW ANB).