Kurs dokształcający IWE I | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Kurs dokształcający IWE I

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY "MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK  IWE I"
 
Jednosemestralny KURS DOKSZTAŁCAJĄCY MIĘDZYNARODOWY INŻYNIER SPAWALNIK IWE I adresowany jest do kandydatów, którzy mają zamiar uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spawalnictwa, jak również uzyskać dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Engineer - IWE) uprawniający do nadzorowania wszelkiego rodzaju prac związanych z procesami spawania, zgrzewania i lutowania, uznanych za procesy specjalne. Kształcenie w pełnym cyklu złożone jest z części IWE I, IWE II i IWE III i realizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy w oparciu o zunifikowane programy.

Kierownik kursu Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I :  
 
dr inż. Aleksandra Świerczyńska tel. 583471291, mail: aleksandra.swierczynska@pg.edu.pl

Program kursu:

Obejmuje przedmioty (programy podlegają modyfikacji):
•           Procesy i wyposażenie spawalnicze - 46 godz.  
•           Materiały i ich zachowanie w czasie spawania - 33 godz.
•           Konstrukcje i projektowanie - 14 godz.
Łączna ilość zajęć  -  93 godz. oraz 2 godz. wstęp i zakończenie.

Czas trwania szkolenia:

93 jednostek 50-cio minutowych. Zajęcia w ciągu 5 weekendów, od piątku (w godz. 08.00-17.20) do soboty (w godz. 8.00 -17.20). Zajęcia na studiach odbywają się średnio co dwa tygodnie z pominięciem tygodni, w których występują dni wolne od pracy.

Terminy zjazdów:  

18 edycja: 

15 i 16.03.2024r.
19 i 20.04.2024r.
17 i 18.05.2024r.
14 i 15.06.2024r.
28 i 29.06.2024r.

18 edycja:

Planowany wstępny termin rozpoczęcia: 15.03. 2024r.

 Plan zajęć:

W zakładce "Do pobrania" - dostępny na 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Materiały pomocnicze:    

Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów pomocniczych w formie elektronicznej.

Warunki pozytywnego zaliczenia:

- Obecność na zajęciach; minimum 90% zajęć objętych planem. Dotyczy to obecności na zajęciach z każdego przedmiotu.

Dyplomy:    

Słuchacze otrzymują:
•    świadectwo ukończenia kursu dokształcającego pod nazwą: Międzynarodowy Inżynier Spawalnik IWE I  wydane przez Politechnikę Gdańską,
•    zaświadczenie o ukończeniu części szkolenia IWE I wydawane przez Ośrodek szkoleniowy.
 
Ilość miejsc:    

min. 20 - max. 40

Koszt kursu:    

18 edycja: 2500 PLN  -  Politechnika wystawia faktury VAT na wniesione wpłaty. Wpłaty mogą być wnoszone także przez sponsorów, w całości lub części.

18 edycja: wysokość odpłatności zostanie podana na 3 miesiące przed rozpoczęciem kursu.

Termin zakończenia rekrutacji: 

18 edycja: 01.03.2024r. 

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

(proszę przesłać na adres mailowy kierownika kursu): 
•    Zgłoszenie na kurs, na druku z zakładki do pobrania,
•    Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (wydanie 13) - w materiałach "do pobrania"
•    Dane kandydata na szkolenie wpisane do arkusza kalkulacyjnego (wypełnić od kol. A) - w materiałach "do pobrania",
•    Dyplom/duplikat dyplomu ukończenia uczelni wyższej (oryginał) lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez ukończoną uczelnię. Do zgłoszenia wystarczy kopia lub zeskanowany dokument).
•    Dokument stwierdzający zrealizowaną pracę dyplomową (kopia odpowiednich stron z indeksu lub całego suplementu do dyplomu).
Uwaga: Przedstawione wyżej dokumenty prosimy przesyłać pocztą internetową jako załączniki w postaci plików zapisanych w powszechnie używanych formatach (Word, Excel, Adobe Acrobat, z nazwami plików odpowiadającymi ich zawartościom. 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:    

Instytut Technologii Maszyn i Materiałów,
Zakład Inżynierii Spajania, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk,
tel.:  583471291
e-mail: aleksandra.swierczynska@pg.edu.pl

Pierwszy zjazd: 

18 edycja:

Odbędzie się w dniach:     15 i 16.03.2024r.              
Początek zajęć o godz. 8.00 w sali nr 138 Budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa  (Budynek nr 40, dawny budynek Wydziału Mechanicznego).
Ostateczne zakwalifikowanie uwarunkowane jest:
•    dostarczeniem w czasie pierwszych zajęć wszystkich niezbędnych dokumentów (jeśli nie zostały wcześniej dostarczone), to jest:
o    oryginał dyplomu/odpis dyplomu, lub kopia uwierzytelniona przez wydającą dyplom uczelnię,
o    kopia strony indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej lub kopia CAŁEGO suplementu dyplomu,
o    dowód tożsamości - do wglądu,
•    podpisaniem umowy z Politechniką Gdańską oraz
•    spełnienie warunków wstępnych dopuszczenia do kształcenia i egzaminu końcowego IWE.

Wpłaty:

18 edycja:

Koszt kursu wynosi 2500,00zł. Odpłatność ta wnoszona będzie na podstawie zawartej umowy. Możliwe jest finansowanie kształcenia przez sponsorów (np. zakład zatrudniający uczestnika) po złożeniu przez sponsora deklaracji według wzoru, który można znaleźć w zakładce "Do pobrania".
Wpłatę za kurs, w wysokości .................. należy przelać na konto bankowe nr:
................................................................................  (zostanie podane w umowie)
W tytule wpłaty proszę wpisać: Zadanie finansowe .........  (podane w umowie), Nazwisko i Imię kursanta