Wymagania w stosunku do kandydatów oraz rekrutacja | WIMiO - Politechnika Gdańska

Treść strony

Wymagania w stosunku do kandydatów oraz rekrutacja

Wymagania merytoryczne przyjęcia na studia:

Realizacja szkolenia tzw. pierwszą drogą:

  • ukończenie kursu dokształcającego zawierającego szkolenie w zakresie części IWE I, lub
  • ukończenie szkolenia w zakresie części IWE I,

Realizacja szkolenia tzw. drugą drogą:

  • ukończenie studiów wyższych o specjalności "spawalnictwo", udokumentowane zrealizowaną pracą dyplomową/projektem inżynierskim ściśle z zakresu "spawalnictwa".

Szczegóły przedstawiono w oddzielnym dokumencie - Zasady przyjęcia na szkolenia IWE/EWE - patrz zakładka "Do pobrania".

Rekrutacja:

Proces rekrutacji odbywa się dwutorowo:

A. Rejestracja poprzez Ośrodek Kształcenia IWE:

W tym przypadku dokumenty należy przesłać mailowo na adres iwe.wm@pg.edu.pl lub grzegorz.rogalski@pg.edu.pl. Niezbędne dokumenty zgłoszenia rekrutacyjnego to:

  1. Zgłoszenie na studia podyplomowe IWE II i IWE III na odpowiednim druku - w materiałach "Do pobrania",
  2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe - druk PG - w materiałach "Do pobrania",
  3. Dane kandydata na szkolenie wpisane do arkusza kalkulacyjnego (od kolumny A)  - w materiałach "Do pobrania",
  4. Dyplom/odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub kopia dyplomu uwierzytelniona przez ukończoną uczelnię. Do zgłoszenia wystarczy kopia lub dokument zeskanowany,
  5. Dokument stwierdzający zrealizowaną pracę dyplomową (kopia odpowiednich stron z indeksu i/lub całego suplementu do dyplomu),
  6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie IWE I, lub równoważnego,
  7. Wniosek o przystąpienie do kursu/egzaminu i uzyskanie dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (wersja 13) - w materiałach "Do pobrania".

Uwaga: Powyższe dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną w postaci załączników. Załączniki  powinny mieć formę plików zapisanych w powszechnie używanych formatach (Word, Excel, Adobe Acrobat, z nazwami odpowiadającymi zawartościom. Prosimy nie przesyłać załączników o dużych rozmiarach, np. fotografia. Prosimy nie przesyłać zniekształconych obrazów dokumentów.

B. Rekrutacja przez oficjalny system rekrutacyjny Politechniki Gdańskiej eRekrutacja.

Prosimy o zapoznanie się ze stosownymi instrukcjami umieszczonymi na stronach Politechniki Gdańskiej z wykorzystaniem poniższego linku:

https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/5055402/Moja+PG+-+S+uchacz+studi+w+podyplomowych